Speedline Gevelreiniger 2,5L

Art nr. 100082926
Speedline Gevelreiniger is een kant en klaar, watergedragen schoonmaak en algenwerend middel gebaseerd op in de EU toegestane fungicides en zeeptypes. Eigenschappen Speedline Gevelreiniger is kant-en-klaar en kent een langdurige werking tegen vervuiling door o.a. algen en andere groeiende elementen
Volledige beschrijving
Omschrijving
Speedline Gevelreiniger is een kant en klaar, watergedragen schoonmaak en algenwerend middel gebaseerd op in de EU toegestane fungicides en zeeptypes.

Eigenschappen
Speedline Gevelreiniger is kant-en-klaar en kent een langdurige werking tegen vervuiling door o.a. algen en andere groeiende elementen op bouwdelen. Tevens maakt het product diep en grondig schoon (ook olie- en zuurhoudende bestanddelen) wat met name van belang is bij oudere bouwdelen.
waarna het oppervlak er weer als nieuw uitziet.

Kleuren
Helder en niet-filmvormend.

Toepassing
Speedline Gevelreiniger is special ontwikkeld om alle soorten van minerale en/of geschilderde oppervlaktes schoon te maken. Het werkt tevens tegen sporen en andere dieper gelegen organismen welke vaak bouwdelen aantasten.

Technische gegevens
S.G.: ca. 1,0 g / cm³
pH-waarde: 7,5
Geur: geen
Sd: 0,12 m (klasse I)
W: 0,063 (klasse III)

Voorbehandeling ondergrond
De ondergrond dient vrij gemaakt te worden van begroeiing, zand, water of andere vloeistoffen alvorens de Speedline Gevelreiniger kan worden aangebracht.

Verwerking
Alleen toepassen bij droge weersomstandigheden (+5°C > +30°C). Niet verdunnen of mengen met
andere producten. Verwerkbaar met kwast, roller of spuit (lage druk). Van onder naar boven werken. Eén vol verzadigde en dekkende toepassingslaag is voldoende. Na het aanbrengen van Speedline Gevelreiniger deze goed inborstelen met een harde borstel zodat het vuil loskomt.

Speedline Gevelreiniger moet minimaal 120 minuten inwerken maar mag tot 24 uur blijven zitten. Daarna afspoelen met schoon leidingwater liefst onder druk (max 40 bar op gestucte ondergronden waarbij druk altijd proefondervindelijk vaststellen). Alvorens het gehele oppervlak behandeld gaat worden altijd eerst proefoppervlak opzetten op een afgelegen deel om te zien of de Speedline Gevelreiniger tot verkleuring of activator leidt van bijvoorbeeld vrije kalk.

Spoelwater
Door het oppervlak met overvloedig water af te spuiten wordt de Speedline Gevelreiniger extreem verdund waardoor het weinig tot geen schade meer aan kan brengen aan bijvoorbeeld tuin
of gazon. Echter bevelen wij altijd aan het spoelwater zo veel als mogelijk op te vangen (bijv met waterstofzuiger) of te leiden naar een put of opvangbak zodat het niet direct in de tuin of gazon loopt.
Droging: het oppervlak moet minimaal 2 uur drogen voordat nabehandeling plaats kan vinden waardoor er weer zuiging aan het oppervlak ontstaat. Dit is echter zeer weersafhankelijk en kan ook meer tijd in beslag nemen.

Verbruik
Baksteen: ca 5 m² per liter
Beton: ca 5 m² per liter
Betonblokken: ca 3 m² per liter
Harde baksteen: ca 8 m² per liter
Zandsteen: ca 3-5 m² per liter
Gereconstrueerd steen: ca 3 m² per liter
Graniet: ca 15 m² per liter
Marmer: ca 13 m² per liter
Afwerkpleister/sierpleister: ca 8 m² per liter

Verpakking
2,5 liter in kunststof jerrycan. Ook verkrijgbaar als 1 liter in flacon.

Opslag
Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 12 maanden houdbaar.

Veiligheid
CLP Etikettering
Gevaar H315 – Veroorzaakt huidirritatie, H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel, H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen, P273 – Voorkom lozing in het milieu, P280 – beschermende handschoenen, gelaatsbescherming, oogbescherming dragen, P302+P352 – Bij contact met de huid: met veel water, zeep wassen, P305+P351+P338 – BIJ contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen, P310 – Onmiddellijk een Antigif-centrum, een arts raadplegen, P332+P313 – Bij huidirritatie: een arts raadplegen, P362+P364 – Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bijzonderheden
Bouwdelen die niet met Speedline Gevelreiniger moeten worden behandeld vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het verwerken van de Speedline Gevelreiniger verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.
    Laden
    Laden